שלום!
במסלול השימוש שלך מאושרים כעת לשימוש תכנות נוספות שמופעלות באמצעות כפתורים 3, 4, 5, 6. כפתורים 1, 2 ו-7 אינן נכללים במסלול זה. וזה פרט למקרה שאתה/את בעל/ת טכניקות של מדיטציה מיוחדים שמוסכמים מראש עם המפיץ המוסמך שלנו, כי אז לך מאושר השימוש בכפתור 1. ופרט למקרה שאתה/את מטפל/ת מוסמך/ת כי אז לך יכול להיות מאושר השימוש בכפתור 7.
בכבוד רב, מכון חיים
 
________________________________
Hello!
In your usage mode, are enabled additional programs, which are activated with the buttons 3, 4, 5, 6. Buttons 1, 2 and 7 are not included in this mode. And this is the case except what you are practice special meditation programs and that agreed with our provider, because then you can use button 1. And/or except what you are a qualified Healer, because then may be allowed for you to use the button 7.
Sincerely, The Institute of Life

________________________________

Здравствуйте!

В Вашем режиме использования разрешены к использованию дополнительные программы, которые активируются с помощью кнопок 3, 4, 5, 6. Кнопки 1, 2 и 7 не включены в этот режим. И это за исключением тех случаев, что Вы практикуете специальные медитационные программы, оговоренные с нашим провайдером, потому что тогда Вы можете пользоваться кнопкой 1. И\или за исключением тех случаев, что Вы квалифицированый Целитель, потому что тогда Вам может быть разрешено использовать кнопку 7.
С уважением, Институт Жизни

Leave a Reply