שלום רב! תודה שבחרתם להשתמש במדריך אלקטרוני שלנו.

​באמצעות של נגיעה של פעמיים בכפתור 3 שבשורה שנייה ניתן להפעיל ריפוי המיוחד. אבל זה אם עוד ולא דיברת עם אף אדם לאחר הלחיצה על כפתור 3 הזה. להזכירך, אין לדבר עם אף אדם משך 7-15 דקות מתחילת הלחיצה בכפתור 3 כזה שבשורה השנייה!

כל הנ”ל מופעל באמצעות רישיון שלכם שבתוקף, לאחר שכבר קיבלתם לפחות פעם אחת היום את נוסחת חיים בגרסתה המוזכרת ברישיון שלכם. בזמן הפעולה הבא רישיון שלכם לשימוש בנוסחה יישאר על המסך ללא שינוי, אבל פעולה שבחרתם תתחיל לא יאוחר מ-30 שניות לאחר שלחצתם 2 הלחיצות בכפתור 3 האמור.

_______________________________________
By touching the button 3 in the second line twice one can activate special healing*, if you did not talk to anyone after touching this button 3. Remember, do not talk to anyone for 7-15 minutes from the beginning of treatment with the help of this button
_______________________________________
Прикосновение к кнопке 3 во второй строке дважды может активировать специальное лечение*, если вы не разговаривали ни с кем после касания кнопки 3. Помните, не разговаривайте ни с кем в течение 7-15 минут с начала лечения с помощью этой кнопки

______________________________
* Если до касания кнопки 3 Вы сказали (на одном из языков) слова на большой кнопке в своей лицензии и Ваша лицензия действительна на сегодняшний день
* If before touching the button 3 you said (in one of the languages) what is written on the big button in your license and your license is valid for today​

Leave a Reply