שלום רב! תודה שבחרתם להשתמש במדריך אלקטרוני שלנו.

​באמצעות של נגיעה של פעמיים בכפתור 3 שבשורה שנייה ניתן להפעיל ריפוי המיוחד. אבל זה אם עוד ולא דיברת עם אף אדם לאחר הלחיצה על כפתור 3 הזה. להזכירך, אין לדבר עם אף אדם משך 7-15 דקות מתחילת הלחיצה בכפתור 3 כזה שבשורה השנייה!
אבל שימו לב! פעולה שנעשית באמצעות כפתור 3 יכולה להיות מאוד מאוד חזקה! וזה טוב כמובן אבל גם יש בזה כמו בהבראה אחרי מחלה. היינו מידי פעם קורה כי אחרי הבראה ממחלה מרגישים מעולה, שום דבר סוף סוף לא כאב אבל מרגישים חולשה. ואם עוד טיפה להשתמר ממאמץ ומקור, מבריאים לגמרי. אבל אם כן מתאמצים או מתקררים, זה חס וחלילה עלול להיות לא טוב! גם אחרי שלחצתם בכפתור 3, אסור כל מאמץ קשה משך שעתיים ואסור להתקרר כמה שעות!
כל הנ”ל מופעל באמצעות רישיון שלכם שבתוקף, לאחר שכבר קיבלתם לפחות פעם אחת היום את נוסחת חיים בגרסתה המוזכרת ברישיון שלכם. בזמן הפעולה הבא רישיון שלכם לשימוש בנוסחה יישאר על המסך ללא שינוי, אבל פעולה שבחרתם תתחיל לא יאוחר מ-30 שניות לאחר שלחצתם 2 הלחיצות בכפתור 3 האמור.
_______________________________________
By touching the button 3 in the second line twice one can activate special healing*, if you did not talk to anyone after touching this button 3. Remember, do not talk to anyone for 7-15 minutes from the beginning of treatment with the help of this button
Pay attention! The healing effect achieved by means of button 3 can be very, very powerful! Itiscertainly good. Then why do you need additional precautions? – Because, in some ways, a person’s condition after the use of button 3 mentioned above is similar to the condition after recovering from a disease: one feels fine, nothing hurts or disturbs you any longer, but there a feeling of weakness. If at this time a person is careful enough he will soon be perfectly well. But if he overworks doing hard physical work or is exposed to cold, this may, G-d forbid, have some sad results. That is why, for two hours after the said use of button 3, no hard physical work is allowed, and neither is exposure to cold for several hours.
_______________________________________
Прикосновение к кнопке 3 во второй строке дважды может активировать специальное лечение*, если вы не разговаривали ни с кем после касания кнопки 3. Помните, не разговаривайте ни с кем в течение 7-15 минут с начала лечения с помощью этой кнопки
Но обратите внимание! Целительское воздействие, выполняемое с помощью кнопки 3, может быть очень, очень мощным! И это, конечно, хорошо. Почему же необходима дополнительная осторожность? – Потому что в определенных аспектах состояние после указанного использования 3-й кнопки похоже на состояние, которое бывает сразу после исцеления от болезни. Когда чувствуешь себя превосходно, ничто, наконец, не болит и не мешает, но при этом есть ощущение слабости. И если еще совсем немного поостеречься, человек будет совершенно здоров. Но если он сразу перегрузит себя тежелой физической работой или переохладится, это, не дай Б-г, может оказаться нехорошо! Поэтому после указанного нажатия кнопки 3 в течение двух часов не допускается никакая тяжёлая работа, и в течение нескольких часов запрещено охлаждение!
______________________________
* Если до касания кнопки 3 Вы сказали (на одном из языков) слова на большой кнопке в своей лицензии и Ваша лицензия действительна на сегодняшний день
* If before touching the button 3 you said (in one of the languages) what is written on the big button in your license and your license is valid for today​

Leave a Reply